فهرست

شرح وظایف بخش امانت

شرح وظایف بخش امانت

- نظارت بر انجام صحیح امور امانت و رزرو منابع کتابخانه به اعضاء
2- راهنمایی مراجعین در بازیابی منابع اطلاعاتی
3-  نظارت بر چگونگی آمار گیري و گزارش از سیستم امانت
4- همکاري و هماهنگی با بخش هاي فراهم آوري ، سازماندهی ، آماده سازي
5-  برنامه ریزي براي ارائه خدمات به بیرون و تسویه حساب اعضاء
6-  نظارت بر امور سالن مطالعه
7- نظارت بر قفسه خوانی ادواري