فهرست

شرح وظایف بخش اطلاع رسانی

شرح وظایف بخش اطلاع رسانی

انجام امور مربوط به آماده سازي و راه اندازي سیستم رایانه هاي کتابخانه

راهنمایی و آموزش مراجعین بخش اطلاع رسانی در استفاده از خدمات بخش

تشخیص و رفع اشکال موجود و اعلام شده از سوي کاربران

انتخاب و نظارت بر اشتراك بانکهاي اطلاعاتی آنلاین وآفلاین

شناخت نیازهاي تحقیقاتی و مطالعاتی اعضاي هیاًت علمی و دانشجویان

راهنمایی جهت جستجوهاي تخصصی مقالات دربخش اطلاع رسانی

امانت لوح ها ي فشرده کتاب ومجلات و فیلم کمک آموزشی

تأمین مدارك مورد نیاز اساتید و دانشجویان دانشگاه. از منابع اطلاعاتی موجود