فهرست

آیین نامه استفاده از پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی

آیین نامه استفاده از پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی

همه كاربران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكی ( اعم از دانشجويان، اعضاء هيئت علمي، كارمندان و ...)
كه پروفايل آنها در نرم افزار كتابخانه مركزي فعال مي باشد، مي توانند از پايان نامه هاي موجود در كتابخانه ها
استفاده نمايند.
پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي امانت داده نميشوند و استفاده از آنها (مطالعه، يادداشت برداري وكپي) در محل كتابخانه امكان پذير ميباشد.
تصويربرداري از طريق ابزارهاي تصوير برداري مانند موبايل از پايان نامه و طرحهاي تحقيقاتي ممنوع مي  باشد و در صورتيكه شخص نياز به تصويربرداري از بخشهاي مجاز منابع مذكور را دارد لازم است اين امر با هماهنگي مسئول بخش مربوطه انجام پذيرد. که حتما باید فرم مخصوی این کار توسط مدیر گروه امضاء و تائید شود .
هر فرد مي تواند حداكثر تعداد 3 پايان نامه يا طرح تحقيقاتي را به طور همزمان استفاده نمايد.
 استفاده از مطالب مندرج در پايان نامه و طرحهاي تحقيقاتي در منابع مختلف با ذكر منابع بلا مانع است .