فهرست

آئین نامه استفاده از کتابخانه

آئین نامه استفاده از کتابخانه

مدت امانت کتاب برای اعضاء ھیئت علمی دانشگاه حسب نظر کتابدار مسئول حداکثر ١٥ روزتعیین مىشود. مدت مذکور حداکثر تا دو بار قابل تمدید است.

 اعضاء ھیئت علمی می توانند حداکثر بطور ھمزمان شش عنوان کتاب امانت بگیرند.

به منظور فراھم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه ھا، مدت و تعداد امانت در حسب (References)  و تخصصی جدید ھر رشته و ھمچنین کتب مرجع (Original) مورد کتب اصلی صلاحدید کتابدار مسئول کتابخانه تعیین می شود (تشخیص و تعیین این نوع منابع به عهده مسئول بخش امانت و مرجع کتابخانه می باشد.

 مدت امانت برای بازنشستگاه عضو ھیئت علمی ١٠ روز تعیین می شود. مدت فوق حداکثر تا دو بار قابل تمدید است. این اعضاء بطور همزمان مجاز هستند ٣ عنوان کتاب به امانت داشته باشند.

 دستیاران و دانشجویان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مدت امانت کتاب برای دستیاران و دانشجویان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسب نظر کتابدار مسئول حداکثر ١٠ روز تعیین مىشود. مدت مذکور حداکثر تا دو بار قابل تمدید است.  دستیاران می توانند حسب نظر کتابدار مسئول، حداکثر و به طور همزمان  تا شش عنوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر دانشجویان تا چهار عنوان کتاب امانت بگیرند