فهرست

تسويه حساب با کتابخانه

تسويه حساب با کتابخانه

قابل توجه دانشجويان گرامي جهت تسويه حساب با کتابخانه انجام مراحل زير ضروري است:
1- تحويل کليه کتابها و مدارک امانتي و کارت عضويت
2- تحويل يک نسخه چاپي پايان نامه (با ذکر شماره پايان نامه در عطف آن و الصاق صفحه دفاعیه و ذکر تاریخ دفاع )
3- تحويل cd حاوي فايل نهايي پايان نامه
بصورت کامل و ترتيب استاندارد در يک فايل  به دو صورت  pdf و word