فهرست

شرح وظایف بخش سازماندهی

شرح وظایف بخش سازماندهی

- نظارت بر مراحل سفارش منابع اطلاعاتی مورد نیاز با توجه به در خواست ها
2- ارتباط با اعضاي هیات علمی و دانشجویان و انجام نیاز سنجی از این گروه جهت گزینش مواد
3- برنامه ریزي و نظارت بر امور سفارش هاي داخلی و خارجی و نظارت بر پیگیري و دریافت کامل مواد سفارش شده
4-بررسی ابزارهاي انتخاب مواد چاپی و تهیه سیاهه هاي پیشنهادي از منابع انتخاب شده جهت سفارش
5- برقراري و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران - انجام مکاتبات خارجی و یا نظارت برآن
6- تنظیم بودجه براي ایجاد تعادل موضوعی مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه
7-پیش بینی بودجه ریالی و ارزي جهت خرید منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی
8-  برقراري ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه اي - تقویت خرید اشتراکی و یا استفاده اشتراکی
9- ساماندهی و کنترل مبادله یا اهداي منابع اطلاعاتی و برنامه ریزي و کنترل اجراي وجین در کتابخانه
10-  همکاري نزدیک با واحد مالی کتابخانه ، جهت ارائه صورتحساب ها ، پرداخت ها و تسویه حساب