فهرست

جرايم مربوط به تخلف از قوانين استفاده از پايان نامه و طرح تحقيقاتي

جرايم مربوط به تخلف از قوانين استفاده از پايان نامه و طرح تحقيقاتي

آسيب رساندن به اموال و منابع كتابخانههاي دانشگاه تخلف محسوب شده و علاوه بر مجازاتهاي مندرج در قانون اموال عمومي، كتابخانه ميتواند متخلف را به محروميت از خدمات كتابخانه و جبران خسارت وادار نمايد.
چنانچه در هنگام استفاده از پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي آسيبهايي شامل: (حاشيه نويسي،
علامتگذاري، جدا كردن صفحه يا صفحاتي از آن، نقاشي كشيدن، ريختن آب و مايعات روي آن و .....) وارد شود ، ضمن اخذ خسارت از استفاده كننده بر حسب ميزان خسارت، كارت عضويت ايشان به مدت دو تا ده هفته نيز مسدود و امكان استفاده از خدمات كتابخانه از وي سلب خواهد شد.
تبصره: جهت اطمينان از سالم مسئوليت بررسي پايان نامه يا طرح تحقيقاتي قبل و بعد از استفاده به عهده  کتابدار بخش است.
چنانچه استفاده كنندگان در حين استفاده از پايان نامه و طرح تحقيقاتي قصد خروج يا سرقت اين مواد از
كتابخانه را داشته باشند، كارت عضويت ايشان مسدود و امكان استفاده از خدمات كتابخانه از وي سلب خواهد شد.