فهرست

اطلاع رسانی

بخش اطلاع رسانی

ھمزمان با تجهیز وراه اندازي ساختمان جدید كتابخانه فضائي به مساحت تقریبي 45 متر مربع به عنوان مركز اطلاع رساني تجهیز و به  بهره برداري رسید. در حال حاضربخش اطلاع رسانی کتابخانه دارای ٦ عدد دستگاه رایانه بوده، و دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی آنلاین ، بانک لوح فشرده منابع اعم از کتاب مجله و فیلم های آموزشی می باشد و آموزش و راهنمایی مراجعین در شیوه جستجو و استفاده از منابع، تهیه کپی از مقالات درخواستی در این بخش فراھم شده است.