فهرست

معارفه رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

معارفه سرکار خانم دکتر میرابی ریاست جدید گروه اطلاع رسانی پزشکی با حضور دکتر قدیمی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه، دکتر بیژنی مدیر توسعه پژوهش دانشگاه، کتابداران ، همکاران پژوهشی و دفتر مجله در سالن شورا معاونت توسعه برگزار گردید.