فهرست

بخش امانت

بخش امانت

عصاره تلاش کارکنان کتابخانه در این بخش تجلی می یابد. هدف ما ارائه خدمات سریعتر، بهتر و روزآمدتر به مراجعین است . این بخش با سیستم قفسه باز اداره می شود . دو دستگاه کامپیوتربراي جستجوي منابع اطاعاتی کتابخانه از طریق برنامه نرم افزار پارس آذرخش معین گردیده است . منابع بر اساس نظام رده بندي NLM در قفسه ها مرتب شده اند. کلیه اطلاعات کتاب ها ، مجلات و پایان نامه ها بصورت الکترونیکی از طریق پورتال کتابخانه قابل دسترسی می باشد.