فهرست

بخش فنی

بخش فنی

سفارش وتهیه منابع اطلاعاتی اعم از کتب ونشریات ادواري باتوجه به نیازودرخواستهاي آموزشی وپژوهشی گروههاي آموزشی دندانپزشکی وتخصیص بودجه ازطرف مدیریت دانشکده دندانپزشکی ومعاونت تحقیقات وفن آوري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خریداري وسازماندهی می گردد.در مواردي نیز منابع موردنیاز کتابخانه از طریق ، مبادله، اهدا تهیه و گردآوري می شوند . فهرستنویسی منابع اطلاعاتی ( ثبت و ورود اطلاعات کتابشناختی منابع به نرم افزار پارس آذرخش ) و رده بندي منابع اطلا عاتی بر اساس نظام رده بندي کتابخانه ملی کنگره و کتابخانه ملی آمریکاه ،توسط بخشهاي ثبت و فنی کتابخانه مرکزي دانشگاه صورت می گیرد . جستجوي وبازیابی اطلاعات کتابشناختی منابع کتابخانه ازطریق نرم افزار جامع کتابخانه اي پارس آذرخش امکان پذیر میباشد.در بخش خدمات فنی وآماده سازي کتب ارسالی از بخش فنی کتابخانه مرکزي جهت اضافه نمودن به مجموعه کتابخانه وامانت به اعضاء با تهیه وچاپ بارکد وبرچسب راهنماي کتاب ، آماده سازي می شود.